030-7370489 & 030-7370553 info@kinderergotherapieutrecht.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERERGOTHERAPIE UTRECHT

ALGEMENE VOORWAARDEN

* Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken. Voor een enkele  verzekering is dat niet mogelijk. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. Een ergotherapeut behandelt ook op verwijzing van een arts. Via uw huisarts of specialist moet u zelf voor  een verwijzing voor ergotherapiebehandeling zorgen. Hierbij vragen wij uw toestemming voor overleg  indien nodig en het toesturen van verslagen.  

* De basiszorgverzekering vergoedt ergotherapie voor minimaal 10 uur per (kalender)jaar inclusief de toeslag  voor behandelingen aan huis. In deze 10 uren vindt onderzoek en behandeling plaats. Sommige  verzekeraars vergoeden extra uren. U kunt dit in uw eigen polis (aanvullend pakket) nagaan. De declaratie  zal rechtstreeks met uw zorgverzekeraar worden afgewikkeld.  

* Wij zullen zo mogelijk van te voren aangeven of 10 behandeluren voldoende zullen zijn voor uw kind. Mocht  het nodig zijn om uw kind langer door te behandelen, dan komen de kosten voor eigen rekening.  

* Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden bij u in rekening gebracht. Ouders zijn  verantwoordelijk voor het evt. afzeggen van afspraken. U kunt afmelden op de voicemail van onze praktijk  of per email.  

* Wij zullen u zoveel mogelijk uitleg geven over de behandeling. Er is tijdens de behandeling gelegenheid voor  vragen. U kunt hier desgewenst ook een aparte afspraak voor maken. Wij stellen het op prijs als u als ouder  bij de behandeling aanwezig kunt zijn zodat u zoveel mogelijk op de hoogte bent van de voortgang van de  therapie.  

* Wanneer u van ons materiaal te leen krijgt gaan we ervan uit dat u en uw kind hier zorgvuldig mee omgaan.  Ook als uw kind dit materiaal op school gebruikt zijn ouders hiervoor verantwoordelijk. Bij beschadiging of  zoek raken zijn wij genoodzaakt de kosten van het materiaal bij u in rekening te brengen.    

* Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn en/of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen sturen wij onze verslagen van uw kind zowel naar de verwijzer als naar de school van uw kind.  Voor het sturen van verslagen naar andere betrokkenen vragen wij eerst uw toestemming. 

* Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u ons daar dan van op de hoogte stellen? In verband met de hygiëne  in de praktijk dienen wij tevens op de hoogte te worden gebracht van huiduitslag, wratten en/of hoofdluis.  Bij besmettelijke ziekten zoals krentenbaard dient u uw kind tijdig af te melden. 

* Wij verzoeken u erop toe te zien dat uw kind zich in de wachtruimte rustig gedraagt en deze netjes en  schoon achterlaat. Dit geldt uiteraard ook voor het toilet.  

* Wij gaan uit van een goede samenwerking! 

Team Kinderergotherapie Utrecht